Privacy verklaring

Onze praktijk

Kinderfysio Noord houdt zich bezig met de fysiotherapeutische zorg van kinderen, 0-18 jaar. De behandeling richt zich op het bewegend functioneren, op behandelen naar actualiteit van het ziekteproces en op betekenisvol functioneren met als doel de gevolgen van motorische problemen op de motorische en de algehele ontwikkeling te beïnvloeden. We spreken van een behandelende interventie. Hierbij wordt uitgegaan van de hulpvraag van kind en ouder. Functionaliteit staat centraal.

De (kinder)fysiotherapeuten van Kinderfysio Noord behandelden dagelijks patiënten in een van onze praktijken of in een aan huis situatie. Onze (kinder)fysiotherapeuten staan ingeschreven in het centraal Kwaliteitsregister van het KNGF, Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Tevens zijn al onze (kinder)fysiotherapeuten BIG-geregistreerd, Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Deze twee registraties garanderen dat u behandeld wordt door erkende en deskundige (kinder)fysiotherapeuten.

Uw persoonsgegevens en privacy binnen onze praktijk

Algemeen

De AVG, Algemene Verordening Gegevensverwerking, is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Deze volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) op. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zie informatie, kop rechten en plichten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Onze praktijk

Binnen onze praktijk worden persoonsgegevens* verwerkt die noodzakelijk zijn om uw kind (medisch) goed te kunnen behandelen of te begeleiden. Indien nodig gebruiken wij de gegevens voor het financieel afhandelen van de afgenomen behandeling(en).

Onze plichten

Kinderfysio Noord is volgens de, de AVG, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de dagelijkse praktijk plaatsvindt. De plichten die de AVG met zich meebrengt hebben wij op de volgende manier binnen onze praktijkvoering geïmplementeerd, te weten:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

• voor (kinder)fysiotherapeutische behandeling en/of begeleiding;
• voor doelmatig beheer en beleid;
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en/of voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking van gegevens plaats voor andere doeleinden dan de fysiotherapeutische behandeling en/of begeleiding. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden, dit wordt aangegeven op het formulier Toestemmingsverklaring die u krijgt bij de start van de behandeling en/of begeleiding. Dit gebeurt ook mondeling door uw (kinder)fysiotherapeut en via onze website.

De medewerkers van Kinderfysio Noord zijn op de hoogte van de AVG en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en/of begeleiding. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar (geteld vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uw kind(eren). Dit is ter beoordeling van de behandelend (kinder)fysiotherapeut.

De persoonsgegevens binnen onze praktijk worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw rechten als betrokkene(n):

U heeft binnen de AVG de volgende rechten:
• het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
• het recht op inzage en/of afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van derden niet wordt geschaad);
• het recht op rectificatie/correctie, aanvulling of verwijdering (vergetelheid) van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
• het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
• het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (medische aard) aan uw dossier;
• het recht om je gegevens over te laten dragen**;
• het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, via ons contactformulier of middels telefonisch contact, 050-2800088 kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een wettelijke vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of uw curator).

Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, AVG. Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0502800088. Na 25 mei 2018 kunt u hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Overdracht van uw (medisch) dossier**

Wanneer u kiest voor een nieuwe en /of andere (kinder)fysiotherapeut is het in het belang van de voortgang dat de nieuwe (kinder)fysiotherapeut op de hoogte is van de medische achtergrond van uw kind(eren). Deze informatie staat in het patiëntendossier wat voor uw kind(eren) is aangemaakt. In de praktijk houdt dit in dat de oude (kinder)fysiotherapeut het dossier overdraagt aan de door u nieuw verkozen (kinder)fysiotherapeut. De oude (kinder)fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 3 weken, nadat u uw oude (kinder)fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen.

Het dossier kan op de volgende manieren overgedragen worden:

• het dossier wordt dan door uw (kinder)fysiotherapeut persoonlijk overgedragen;
• het dossier wordt per aangetekende post overgedragen;
• Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe (kinder)fysiotherapeut worden overgedragen-via beveiligde verbinding.

Het originele dossier kunt u niet meekrijgen. Wel heeft u recht op inzage in het dossier en op een kopie van het dossier.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Kinderfysio Noord hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de (kinder)fysiotherapeut voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft, zie Toestemmingverklaring t.b.v. uitwisseling informatie.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld, 1: Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, 2: ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de gezondheid van uw kind(eren).

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, bijvoorbeeld: de behandelend medisch specialist of huisarts enz..

Het gebruik van digitale informatie

Het gebruik van Links

Op de website van Kinderfysio Noord zijn soms verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Kinderfysio Noord is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacyreglement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van Kinderfysio Noord. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Kinderfysio Noord website optimaal op uw apparaten werkt.

Social cookies

Wij maken geen gebruik van social cookies (zoals bv: Facebook, Twitter of LinkedIn).

Verwijderen van cookies

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 7, 8, 9, 10 en 11
Safari
Opera

Via deze browsers is het mogelijk om zelf de geplaatste cookies te verwijderen.

Groningen, 21 mei 2018

* persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geboorte datum, verzekeraar, BSN-nummer, Identificatie gegevens en verwijzer informatie