Visie en missie

Ons logo is een kind wat springt. Een sprong naar vrijheid, een sprong vooruit. Ik heb als ouder, net als alle ouders, de taak om mijn kinderen te begeleiden in de sprongen vooruit naar onafhankelijkheid.

Meestal gaan de sprongen als vanzelf. Soms hebben ouders en/of kinderen een zetje nodig. Opa’s en oma’s, vrienden, school en boeken kunnen hierbij helpen. Ook wij kunnen kinderen en ouders een zetje bieden. Een zetje om de motoriek te stimuleren.

Onze kinderfysiotherapie is er op gericht de motorische ontwikkeling te stimuleren als dit op één of andere manier een probleem geeft. We kunnen voor kortere of langere duur betrokken worden bij de ontwikkeling van een kind. Net als hulp van een ieder ander, zijn wij een hulp bij een sprong vooruit. De kinderen bepalen zelf voor een groot deel hun ontwikkeling, de ouders zijn en blijven de ‘experts’ voor de begeleiding van hun kinderen.
Onze fysiotherapeuten hebben kennis over de motorische ontwikkeling en hoe deze te stimuleren is, met als doel een zo optimaal mogelijk gebruik van het lichaam. De therapie kan problemen oplossen, verlichten, voorkómen of het kan de kennis over het eigen lichaam vergroten om zo het bewustzijn/zelfbeeld en zelfvertrouwen te vergroten.

We doen ons werk vanuit de visie dat de motoriek voor kinderen een belangrijke ‘gave’ is waarmee de wereld en de mensen om ons heen worden ontdekt.

Marloes Meurs

Missie – visie

Missie Kinderfysio Noord:
De Praktijk Kinderfysio Noord biedt kwalitatief hoogwaardige, kindvriendelijke zorg voor kinderen met een probleem in de motorische ontwikkeling en/of het houding- en bewegingsapparaat met de bedoeling dat het kind zodanig beweegt dat het resulteert in een optimale motorische ontwikkeling tijdens het opgroeien. De zorg is laagdrempelig en vindt plaats in afstemming met kind, ouders en andere zorgprofessionals middels kind- en persoonsgerichte zorg en waar mogelijk ondersteund met een vastgelegde uniforme (multidisciplinaire) werkwijze. De zorg vindt plaats binnen de kind- en jeugdgezondheidszorg in de eerste lijn, waarbij de bedoeling altijd prioriteit krijgt in afwegingen van de zorg.

Visie 2025

De Praktijk Kinderfysio Noord behoudt de missie, heeft meerdere kindvriendelijke locaties, is innovatief en onderdeel van multidisciplinaire samenwerkingen die zorg in of dichtbij de eigen omgeving biedt aan kinderen die in de ontwikkeling worden beperkt of bedreigd met de bedoeling dat deze kinderen een optimale ontwikkeling hebben tijdens het opgroeien tot zelfverzekerde, lichamelijk fitte volwassenheid.